Dom Twardowskiego 5 Gliwice - 504.000,00 - 15.03.2024 r.

2024-01-17 11:50:06
Dom Twardowskiego 5 Gliwice - 504.000,00 - 15.03.2024 r.

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha zawiadamia art. 9864§3 k.p.c. w zw. z art. 953 k.p.c podaje do publicznej wiadomości, że 15.03.2024 r. o godz. 10.00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się:

DRUGA E-LICYTACJAa

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej KW GL1G/00002407/4 jako Nieruchomość gruntowa zabudowana, działka nr 288, położonej w miejscowości Gliwice przy ul. Pana Twardowskiego 5, stanowiącej własność dłużnika: Pietrzak Wojciech
Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział V Ksiąg Wieczystych o nr KW GL1G/00002407/4 .
Opis nieruchomości: Nieruchomość o nr. działki 288, obręb 0046, Przyszówka jest położona w miejscowości Gliwice przy ul. Pana Twardowskiego 5 i figuruje w ewidencji gruntów pod oznaczeniem 55 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Powierzchnia: 97 m2 powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa 163,71 m2
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 22.03.2024 o godz. 14.00
Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 756 000,00 zł.
Cena wywołania licytacji wynosi: 504 000,00 zł ( dwie trzecie sumy oszacowania ).
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości - t. j. kwotę: 75 600,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 69 1600 1172 1823 8553 1000 0003.Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Nieruchomość można oglądać w dniu 01.03.2024 r. w godzinach od 16.00 do 17.00, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Podziel się: