Mieszkanie Cyraneczki 12/17 Gliwice - 43,40 m2

2022-05-31 13:32:35

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-07-2022 o godz. 08:15 w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 228, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Sobczyk Krzysztof, położonego przy Cyraneczki 12/17, 44-122 M. Gliwice, dla którego SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00056016/9.

Suma oszacowania wynosi 199 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 149 250,00 Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 900,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 69 1600 1172 1823 8553 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

 

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
20.06.2022 16:00 - 17:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Podziel się: