Mieszkanie Pocztowa 5/1 Knurów - 67,40 m2

2023-03-17 13:52:41
Mieszkanie Pocztowa 5/1 Knurów - 67,40 m2

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Gliwicach Dominik Pycha na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  17-04-2023 o godz. 11:00  w budynku Sądu Rejonowego w Gliwicach z siedzibą przy Powstańców Warszawy 23, 44-100 Gliwice, pokój 219,  odbędzie się pierwsza licytacja

lokalu mieszkalnego, którego  właścicielem jest Dusza Krzysztof   położonego przy  Pocztowa 5/1, 44-190 Knurów , dla którego  SĄD REJONOWY GLIWICE VIII WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul.  , GLIWICE,  44-100 Gliwice)  prowadzi księgę wieczystą o numerze GL1G/00065966/9.
Opis nieruchomości:
NIERUCHOMOŚĆ ZNAJDUJE SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Suma oszacowania wynosi 332 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 249 000,00 złLicytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 69 1600 1172 1823 8553 1000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w sądzie mieszczącycm się pod adresem: ul. Powstańców Warszawy 23, Gliwice, 44-100 Gliwice można przeglądać protokół opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomosći. 

Nieruchomość można oglądać w następujących terminach: 

 

DATA OGLĘDZINGODZINY OGLĘDZIN
03.04.2023 15:00 - 16:00

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Komornik Sądowy

Dominik Pycha

Podziel się: