Mieszkanie Ratowników Górniczych 18/1 Gliwice - 52,27 m2 - 20.03.2024

2024-01-17 12:03:57
Mieszkanie Ratowników Górniczych 18/1 Gliwice - 52,27 m2 - 20.03.2024

OBWIESZCZENIE
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Dominik Pycha na podstawie art. 9864§3 k.p.c. w zw. z art. 953 k.p.c podaje do publicznej wiadomości, że 20.03.2024 r. o godz.10.00 na portalu https://elicytacje.komornik.pl/ rozpocznie się

PIERWSZA E-LICYTACJA
spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w miejscowości: Gliwice ul. Ratowników Górniczych 18/1 nie posiadającego KW, stanowiącego własność dłużnika:
Frączek Piotr
Opis spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie posiadające księgi wieczystej o powierzchni 52,27 m2. Stan techniczny lokalu zły - lokal do wykończenia lub do kapitalnego remontu, uszkodzenia elementów stanu wykończeniowego zwłaszcza okien, drzwi, armatury i podłóg wymagające remontu lub wymiany. Konieczny remont elementów stanu wykończenia. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc.
Przetarg odbywa się w drodze elektronicznej i zakończy się w dniu 27.03.2024 r. o godz. 14.00
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowana jest na sumę: 246 000,00 zł.
Cena wywołania licytacji wynosi: 184 500,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej na 2 dni robocze poprzedzające przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu - t. j. kwotę: 24 600,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmie można uiścić na konto komornika: BGŻ BNP Paribas SA 69 1600 1172 1823 8553 1000 0003.
Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika. Wraz z rękojmią licytant zobowiązany jest do podania w systemie teleinformatycznym danych niezbędnych do wydania postanowienia o przybiciu: numeru PESEL, numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość i oświadczenia, czy pozostaje w związku małżeńskim, a jeżeli tak, czy nieruchomość zamierza nabyć do majątku wspólnego czy osobistego, oraz do wskazania, czy licytuje we własnym imieniu czy jako pełnomocnik innej osoby, a także innych danych, jeżeli potrzeba ich podania wynika z przepisów odrębnych ustaw.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można oglądać w dniu 06.03.2024 r. w godzinach od 15.00 do 16.00, zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

Podziel się: